Jak tisknout?

Dokument vytisknete stisknutím tlačítka "Tisk" na konci tohoto textu nebo z hlavního menu prohlížeče přes volbu "Soubor->Tisk". Pro tisk doporučujeme prohlížeč Mozzila FireFox se zapnutým tiskem pozadí. Okraje stránky nastavte na hodnotu 5cm. Tato nastavení se ve FireFoxu provádí z hlavního menu před volbu "Soubor->Vzhled stránky".


Logo

CESTOVNÍ SMLOUVA (PŘIHLÁŠKA NA ZÁJEZD)

uzavřená ve smyslu zákona č. 159/1999 sb.
cestovní kancelář CK TRIP s.r.o. se sídlem Jana Zajíce 160/34, 170 00 Praha 7
IČO: 284 45759, bankovní spojení: ČSOB Jablonec n.N., č.ú.: 223123542/0300
KONTAKTY: CENTRÁLA CK TRIP: Pražská 17, 466 01 Jablonec nad Nisou
tel.:483 312 276, 483 314 298, fax: 483 329 218, e-mail: ck-trip@ck-trip.cz, www. ck-trip.cz
POBOČKY: Praha: Bořivojova 23, 130 00 Praha 3, tel. + fax: 222 521 623, e-mail: praha@ck-trip.cz
zastoupená obchodním zástupcem:


VYMEZENÍ ZÁJEZDU
Název zájezdu:   Kód zájezdu:  
Číslo rezervace=var. symbol:   Termín:  
ZÁKAZNÍK
1 Příjmení a jméno:   Datum narození:  
Adresa (vč. PSČ):  
Telefon (domů/zaměstnání/mobil):   E-mail: 
Nástupní místo:   Pokyny poslat: * E-mail x Pošta Objednávám pojištění: * ANO x NE
ZÁKAZNÍK uzavírá tuto cestovní smlouvu podle zákona 159/1999 Sb. ve prospěch následujících osob:
2 Příjmení a jméno:   Datum narození:  
Adresa (vč. PSČ):  
Telefon (domů/zaměstnání/mobil):   E-mail: 
Nástupní místo:   Pokyny poslat: * E-mail x Pošta Objednávám pojištění: * ANO x NE
3 Příjmení a jméno:   Datum narození:  
Adresa (vč. PSČ):  
Telefon (domů/zaměstnání/mobil):   E-mail: 
Nástupní místo:   Pokyny poslat: * E-mail x Pošta Objednávám pojištění: * ANO x NE
4 Příjmení a jméno:   Datum narození:  
Adresa (vč. PSČ):  
Telefon (domů/zaměstnání/mobil):   E-mail: 
Nástupní místo:   Pokyny poslat: * E-mail x Pošta Objednávám pojištění: * ANO x NE
CENA ZÁJEZDU
  Základní cena Kč Uplatněné slevy Příplatky Cena za osobu celkem Kč
    druh slevy druh  
1  2  3  4  
CENA CELKEM:

____________________________ Kč
ČASOVÝ ROZVRH PLATEB JINÉ
Výše zálohy Kč:   Termín:   Forma úhrady:   Rezervace do:
Výše doplatku Kč:   Termín:   Forma úhrady:   Cena pojištění
Packet Trip / osoba:

Bankovní spojení: 223123542/0300 Variabilní symbol=číslo rezervace, specifický symbol=kód zájezdu. POZOR! Pečlivě uvádějte!

PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA: Prohlašuji a stvrzuji svým podpisem, že já i mnou přihlášené osoby souhlasí se Všeobecnými podmínkami pro účast na zájezdech CK TRIP s.r.o., které jsou k nahlédnutí na stránkách www.ck-trip.cz nebo přímo v cestovní kanceláři. Dále prohlašuji, že jsem seznámen s vymezením zájezdu, na který se přihlašuji a že jsem převzal katalog zájezdů CK TRIP s.r.o. Zavazuji se, že převezmu veškeré povinnosti vůči CK TRIP s.r.o. vyplývající z této smlouvy za osoby, které touto smlouvou na zájezd přihlašuji a jimiž jsem byl k tomuto zmocněn. Souhlasím s tím, aby v příštích obdobích byl na mou adresu a adresu osob ve smlouvě uvedených, zasílán katalog event. další písemnosti CK TRIP s.r.o. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Nejsem si vědom žádných omezení a překážek, které by ohrozily můj zdravotní stav či bezpečnost během zájezdu, na který se přihlašuji. Zájezdu se zůčastním na vlastní nebezpečí.

Cestovní smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a úhradou platby zákazníkem.

Poznámky:
Datum uzavření cestovní smlouvy:
 
Podpis zákazníka: Podpis a razítko prodejce:
* hodící se zakroužkujte. V případě nevyplnění či chybného vyplnění položky pojištění nebude zákazník pojištěn.