Všeobecné a záruční podmínky pro účast na zájezdech CK TRIP

Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu (dále jen SOZ) nebo objednávky služeb, která upravuje vztah mezi zákazníkem a cestovní kanceláří (dále jen CK).

1. Předmět smlouvy o zájezdu a vymezení zájezdu

1.1. Předmětem smlouvy o zájezdu (dále jen SOZ) je zájezd cestovní kanceláře (dále jen CK) identifikované na SOZ a uvedený v katalogu CK, nebo jiné služby cestovního ruchu sjednané individuálně. CK se zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd z katalogu CK za podmínek a v rozsahu v něm uvedeném a dále upřesněném v podrobných pokynech k zájezdu.

1.2. Vymezení zájezdu v katalogu obsahuje termín (datum odjezdu a návratu) a program zájezdu, služby poskytnuté během zájezdu a předběžnou cenu zájezdu.

1.3. Vzhledem k rozsáhlosti programu zájezdu jsou uvedeny pouze podstatné body programu a na trase cesty pouze významné zastávky. Programem a trasou zájezdu se v případě zájezdů s leteckou přepravou rozumí až začátek programu v zemi příletu.

2. Uzavření smlouvy o zájezdu a povinnosti CK

2.1. SOZ může být uzavřena přímo s CK nebo prostřednictvím obchodního zástupce, který jedná na základě a v mezích uzavřené obchodní smlouvy a udělené plné moci. CS se podepisuje ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran. SOZ nabývá platnosti a účinnosti ke dni podpisu zákazníkem, zaplacením zálohy nebo ceny zájezdu a následně podpisem CK, která tím stvrzuje zařazení zákazníka do zájezdu.

2.2. SOZ musí být uzavřena písemnou formou, za kterou je považováno doručení podepsané SOZ do CK osobně, poštou, faxem, e-mailem či jinými elektronickými prostředky (dle § 852 a § 40, odst. 3. a 4. Občanského zákoníku).

2.3. Zákazník podpisem SOZ nebo objednávky stvrzuje, že se seznámil a souhlasí se všemi body těchto Všeobecných smluvních podmínek a to i ve prospěch dalších osob uvedených v CS, pro které SOZ sjednává. Podpisem SOZ zákazník rovněž stvrzuje, že se seznámil s katalogovým zněním popisu zájezdu a převzal doklad o pojištění CK proti úpadku.

2.4. SOZ zákazník podává na formuláři CK a zároveň doloží prokazatelným způsobem (např. kopií pokladní složenky) za-placení zálohy na zájezd. Po přijetí SOZ zašle CK zákazníkovi jeho kopii SOZ a vyúčtování zaplacené zálohy.

2.5. Pokud je zájezd již obsazen v den, kdy CK obdrží návrh SOZ, bude zákazníkovi nabídnut jiný termín zájezdu, místo náhradníka nebo vrácena záloha v plné výši způsobem dle vzájemné dohody.

2.6. Zákazník se zavazuje, že zaplatí smluvenou cenu ve stanoveném termínu uvedeném v SOZ. Nároky na slevy uplatňuje zákazník sám při sjednávání SOZ. Slevy nelze uplatnit dodatečně.

2.7. Pokud zákazník uzavírá SOZ ve prospěch dalších zákazníků, stvrzuje svým podpisem, že má od těchto zákazníků souhlas uzavřít tuto SOZ. Dále přebírá odpovědnost za jejich závazky vůči CK (včetně včasné úhrady ceny zájezdu a předání potřebných informací) a za předání jejich osobních dat při uzavírání SOZ (především jméno, datum narození, adresu, event. číslo pasu) nutných pro evidenci těchto osob v CK a pro zařazení do zájezdu.

2.8. Platným dokladem pro nástup zákazníka na zájezd je podepsaná SOZ a doklad o zaplacení celkové ceny zájezdu.

2.9. Informace o zájezdu budou upřesněny v „Podrobných pokynech k zájezdu“, které je CK povinna poskytnout zákazníkovi s dostatečným předstihem, nejpozději však 7 dní před odjezdem zájezdu způsobem sjednaným v SOZ. V případě uzavření SOZ v době kratší než 7 dní před odjezdem zájezdu, je CK povinna předat Podrobné pokyny již při uzavření SOZ.

2.10. Pokud zákazník neobdrží výše uvedené pokyny 7 dní před odjezdem zájezdu, zavazuje se kontaktovat prodejní kancelář. V opačném případě se má za to, že zákazník podrobné pokyny k zájezdu obdržel.

2.11. Zákazník se zavazuje respektovat informace a doporučení uvedená v podrobných pokynech, především požadavky na vybavení. CK má právo vyloučit zákazníka z účasti na programu, zejména s ohledem na bezpečnost, pokud jeho vybavení neodpovídá požadavkům uvedeným v podrobných pokynech k zájezdu. CK neodpovídá za škody způsobené nedodržením podmínek uvedených v podrobných pokynech ze strany zákazníka a není to důvodem k uplatnění reklamace.

3. Cena zájezdu a platby

Cena zájezdu je stanovena smluvně mezi CK a zákazníkem a je považována za zálohu až do realizace zájezdu. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

3.1. Cena zahrnuje: služby, které jsou u zájezdu výslovně uvedeny v katalogu v odstavci „V CENĚ ZAHRNUTO“, povinné pojištění CK pro případ úpadku CK a DPH. Do ceny zájezdu mohou být zahrnuty i další doplňkové služby. Pokud je nutné pro občany ČR vyřízení víz, objednává zákazník zároveň i jejich zajištění, pokud se s CK nedohodne jinak.

3.2. Cena nezahrnuje zejména náklady nepovinné či variabilní, např. poplatky za vstupy do památkových objektů, víza, cest. pojištění (pokud není uvedeno jinak) aj.

3.3. Zákazník se zavazuje zaplatit CK cenu zájezdu takto:
a. Platná záloha činí 50% z celkové ceny zájezdu a objednaných doplňkových služeb včetně letenek (při nákupu letenek CK postupuje dle specifických úprav VSP – k nahlédnutí v CK) a musí být uhrazena zároveň s podáním CS.
b. Doplatek musí být uhrazen nejpozději 40 dnů před odjezdem zájezdu nebo poskytnutím služeb, přičemž za den splnění této povinnosti se považuje den připsání doplatku na účet CK. V případě neuhrazení doplatku má CK právo vyřadit zákazníka ze zájezdu. Vyřazený zákazník bude v tomto případě písemně vyrozuměn a přijatá záloha propadá ve prospěch CK jako stornopoplatek. Nezaplacení doplatku nenahrazuje oznámení o zrušení účasti ze strany klienta.

3.4. V případě uzavření SOZ ve lhůtě kratší než 40 dnů před odjezdem zájezdu nebo poskytnutím služeb je zákazník povinen uhradit plnou cenu zájezdu včetně všech doplňkových služeb.

3.5. Cenu může zákazník uhradit přímo CK v hotovosti, bankovním převodem či složenkou nebo u obchodního zástupce, který má s CK uzavřenou platnou smlouvu o obchodním zastoupení. V tomto případě se zaplacením rozumí převod zákazníkovy platby od obchodního zástupce na účet CK. CK neručí za škody způsobené obchodním zástupcem, vzniklé především při pozdržení nebo nepřevedení plateb na účet CK.

3.6. V případě stravování zahrnutého v ceně zájezdu CK neposkytuje slevu zákazníkům, kteří tuto službu v jakémkoli rozsahu nevyužijí.

3.7. Podrobné informace o způsobu platby jsou uvedeny v katalogu.

3.8. V případě přihlášení jednotlivců na zájezd, hradí zákazník příplatek za neobsazené lůžko s výjimkou, kdy CK ubytuje po předchozím souhlasu zákazníka s jiným vhodným spolucestujícím tak, aby povinnost platit příplatek za neobsazené lůžko odpadla.

4. Zvýšení ceny zájezdu

4.1. CK je oprávněna zvýšit cenu zájezdu uvedenou na SOZ, pokud před zahájením zájezdu dojde ke zvýšení o více než 10 % u.: a) ceny za dopravu nebo pohonných hmot, b) plateb spojených s dopravou, c) směnného kurzu české koruny, použitého pro stanovení ceny zájezdu.

4.2. CK musí písemné oznámení o zvýšení ceny zájezdu odeslat zákazníkovi nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu.

4.3. Zákazník souhlasí s právem CK zvýšit ve výše uvedených nezbytných případech původní cenu zájezdu a zavazuje se rozdíl v ceně uhradit. Zvýšení ceny z důvodu uvedeného v bodě 4.1. není považováno za důvod k odstoupení od SOZ.

5. Změna podmínek smlouvy o zájezdu a sjednaných služeb

5.1. CK si vyhrazuje právo v nezbytném rozsahu změnit program, trasu a další sjednané služby, které zahrnuje uzavřená SOZ. CK neručí za plné dodržení programu zejména v případě živelné pohromy, vypuknutí nepokojů, vážného onemocnění nebo úrazu či úmrtí účastníka či vedoucího zájezdu, zdržení na hranicích či v dopravních zácpách a v dalších mimořádných případech. Vedoucí zájezdu má právo na nutné úpravy programu během zájezdu v závislosti na objektivních podmínkách, především vzhledem k zajištění bezpečnosti účastníků. Změna pořadí navštívených míst či změna dne navštívení oproti textu v katalogu či v pokynech na cestu se nepovažuje za změnu programu.

5.2. CK má právo v průběhu zájezdu na ukončení zájezdu v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit, kdykoli v průběhu zájezdu. Neodvratitelnou událostí je míněna např. občanská válka, válka mezi státy, revoluce, lidové hnutí, vzbouření, stávky, úřední zákazy, pirátství, civilní a vojenské nehody, výjimečný stav, epidemie, nepříznivé povětrnostní podmínky a klimatické překážky, živelné pohromy, dopravní kolapsy, zdržení na státních hranicích apod.

5.3. CK si vyhrazuje právo a zákazník souhlasí s posunem termínu leteckých zájezdů (do 4 dnů) nebo ostatních autobusových zájezdů (o 1 den) a s úpravou délky trvání zájezdu provedenou v souvislosti se změnou termínu (do 2 dnů).

5.4. Změny uvedené v odst. 5.1. až 5.3. nejsou důvodem k odstoupení od CS a změna programu není ani důvodem k podání reklamace. V případě, že tyto změny nastanou před zahájením zájezdu, je CK povinna bez zbytečného odkladu o nich zákazníka písemně informovat.

5.5. CK si vyhrazuje právo změnit podmínky SOZ. S výjimkou změn uvedených v odst.

5.1 až 5.3. a odst. 4.1, má zákazník právo rozhodnout, zda bude se změnou SOZ souhlasit, nebo od SOZ  odstoupí bez povinnosti uhradit odstupné. Odstoupení je nutné podat písemně ve lhůtě určené CK, která nesmí být kratší než 5 dnů od doručení návrhu na změnu SOZ. Pokud tak zákazník neučiní, má se za to, že se změnou souhlasí. V případě odstoupení od SOZ nabídne CK zákazníkovi jiný zájezd ve srovnatelné kvalitě (pokud je to možné). Pokud zákazník tuto nabídku přijme, tak se platby uskutečněné na základě původní SOZ započítávají na platby dle nové SOZ.

5.6. Pokud CK poruší své povinnosti vyplývající z uzavřené SOZ, má zákazník právo na odstoupení od SOZ a na vrácení složené zálohy v plné výši.

5.7. Zákazníkovi nevzniká nárok na úhradu nebo slevu z ceny služeb, dojde-li k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a CK zabezpečené služby. Zákazníkovi nevzniká nárok na úhradu nebo slevu z ceny služeb (pokud není dohodnuto jinak), dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK. Případné zvýšené náklady vzniklé v průběhu zájezdu z důvodu neodvratitelných událostí (5.2) hradí zákazník. V případě ukončení zájezdu z důvodu neodvratitelných událostí se účastníkům vrací úhrada za nerealizované výdaje.

5.8. V případě změny objednávky ze strany zákazníka (zrušení nebo doobjednání dodatkových a fakultativních služeb, změna místa odjezdu, vyslání náhradníka apod.) v době kratší než 80 dní před zahájením zájezdu je CK oprávněna účtovat manipulační poplatek 300 Kč za každou takto požadovanou změnu. Požadavek zákazníka na změnu zájezdu (jiný termín, jiný typ zájezdu) se považuje za zrušení účasti na zájezdu dle kap.8., nestanoví-li CK jinak.

6. Porušení smlouvy o zájezdu v průběhu zájezdu

6.1. Jestliže po zahájení zájezdu CK neposkytne zákazníkovi řádně a včas služby cestovního ruchu (nebo jejich podstatnou část), nebo zjistí, že k této situaci dojde, je CK bez zbytečného odkladu povinna provést taková opatření, aby zájezd mohl pokračovat. Nelze-li toho dosáhnout jinak než poskytnutím služeb nižší kvality, je CK povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.

7. Vyslání náhradníka

7.1. Před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit CK, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem doručení tohoto oznámení se osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou SOZ. V případě, že SOZ stanoví zvláštní podmínky, které musí splňovat zákazník pro daný typ zájezdu, může tak zákazník učinit jen ve výše stanovené lhůtě, a oznámení musí obsahovat i prohlášení nového zákazníka, že splňuje veškeré podmínky stanovené pro poskytnutí zájezdu..

7.2. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu manipulačního poplatku podle této smlouvy, popřípadě dalších nákladů spojených s touto změnou.

8. Zrušení zájezdu

8.1. Realizace zájezdů z katalogu CK je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků (25 osob).

8.2. CK je povinna informovat písemně zákazníka o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků nejpozději 7 dní před poskytnutím první služby. V tomto případě se vrací účastníkům zaplacená úhrada v plné výši.

8.3. CK má právo na zrušení zájezdu v důsledku neodvratitelné události (5.2.)kdykoli před odjezdem. V tomto případě se vrací účastníkům zaplacená úhrada snížená o prokazatelně realizované výdaje.

8.4. V případě, že CK zruší zájezd z důvodů uvedených v této kapitole, není toto důvodem, aby zákazník uplatnil nárok na škodu.

9. Odstoupení od smlouvy o zájezdu

9.1. CK může před zahájením zájezdu od SOZ odstoupit jen z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení smluvní povinnosti zákazníkem.

9.2. Odstoupí-li CK od SOZ před zahájením zájezdu z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK níže stanovené odstupné.

9.3. Zákazník může kdykoli odstoupit od SOZ bez udání důvodů. V tomto případě je zákazník povinen zaplatit CK odstupné (stornopoplatek) za sebe i za každou přihl.osobu.

9.4. Za den odstoupení od SOZ ze strany zákazníka je považován den, kdy byla od zákazníka do CK písemně doručena informace o zrušení jeho účasti na zájezdu. Zákazník je povinen odstoupení od SOZ oznámit na místě, kde zájezd zakoupil.

10. Odstupné

10.1. Výše odstupného (stornopoplatku) se určuje dle počtu dnů ode dne odstoupení od SOZ do počátku zájezdu (poskytnutí první služby). Výše odstupného se stanovuje ze základní ceny zájezdu nesnížené o slevy a bonusy a účtuje se při stornu: více než 80 dní před odjezdem ve výši skutečně vzniklých nákladů, min. však 3 % (min 300 Kč)
80–61 dní ve výši skutečně vzniklých nákladů, min. však 10 %
60–41 dní ve výši skutečně vzniklých nákladů, min. však 20 %
40–21 dní ve výši skutečně vzniklých nákladů, min. však 40 %
20–11 dní ve výši skutečně vzniklých nákladů, min. však 60 %
10– 5 dní ve výši skutečně vzniklých nákladů, min. však 80 %
4 dny až storno v den odjezdu 100%
Odstupné u zakázkových zájezdů může být stanoveno samostatnou smlouvou.

10.2. V případě, že zákazník na zájezd nenastoupí nebo přeruší účast na zájezdu ze své vlastní vůle či jiných příčin na straně zákazníka, činí odstupné 100% z ceny. V případě pozdního nástupu na zájezd činí odstupné 100% z ceny nevyčerpaných služeb a zákazník nemá nárok na náhradu nákladů spojených s pozdním nástupem.

10.3. Pokud prokazatelně vynaložené náklady a výdaje CK za zákazníka ke dni odstoupení od SOZ převyšují odstupné stanovené procentním výpočtem, zvyšuje se toto odstupné na hodnotu těchto výdajů + základní 3% poplatek (min 300 Kč).

10.4. Při zrušení účasti bude zákazníkovi vrácena dosud zaplacená úhrada snížená o výše uvedené odstupné.

10.5. Sazby odstupného se vztahují i na doplňkové služby objednané nad rámec základní ceny zájezdu.

10.6. Odstupné u letenek a příslušných poplatků se určuje podle podmínek dodavatele (letecké společnosti). Zákazník se zavazuje, že navíc uhradí případné výdaje spojené se stornováním této služby, pokud nějaké vznikly.

11. Odpovědnost cestovní kanceláře a reklamace

11.1. CK je povinna poskytnout zákazníkovi služby, které jsou součástí zájezdu, řádně a včas, v souladu s uzavřenou SOZ a obecně závaznými právními předpisy. Jestliže zákazník zjistí, že služba poskytovaná CK neodpovídá službě nabízené v katalogu a v případných upřesňujících informačních materiálech, může uplatnit své právo na reklamaci

11.2. CK odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplývajících z uzavřené SOZ bez ohledu na to, zda tyto závazky mají být splněny CK nebo jinými dodavateli služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu.

11.3. Reklamace musí být učiněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení zájezdu nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle SOZ.

11.4. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci u vedoucího zájezdu nebo poskytovatele služeb neprodleně na místě jejího vzniku tak, aby mohla být sjednána ihned náprava. Není-li možné vyřídit reklamaci na místě, je nutné pořídit zápis s uvedením předmětu reklamace, se jménem osoby, které byl předmět reklamace hlášen a datem jejího ohlášení. Zápis musí být potvrzen vedoucím zájezdu nebo poskytovatelem služeb. Zápis o reklamaci je nutné doručit do CK co nejdříve, max. do 3 měsíců od jejího vzniku. Bez tohoto zápisu nemůže být vedeno reklamační řízení a reklamaci nelze uznat. V tomto případě účastník nemá právo na jakoukoliv slevu ani žádné další náhrady. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

11.5. CK je povinna vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění nebo ode dne ukončení zájezdu v případě, že reklamace byla uplatněna na zájezdu a nebyla vyřešena na místě.

11.6. CK se může odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povinnosti zprostit jen tehdy, prokáže-li, že tuto škodu nezavinila ona ani jiní dodavatelé služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu a škoda byla způsobena:
– zákazníkem,
– třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, pokud tuto skutečnost
nebylo možné předpokládat nebo nebyla nevyhnutelná,
– neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení
veškerého úsilí, které lze požadovat.

11.7. V případech, kdy je škoda způsobena třetí osobou nebo neodvratitelnou událostí (bod 5.2), je CK povinna poskytnout zákazníkovi v nesnázích rychlou pomoc dle svých možností.

11.8. CK neručí:

a. za majetek účastníků zájezdu (včetně kol) v případě jeho poškození, ztráty či krádeže,
b. za udělení víz příslušnými zastupitelskými úřady,
c. za případné zpoždění autobusové, trajektové nebo letecké dopravy z technických čí dopravně provozních důvodů (např. přetížené koridory atd.) a neruší za škody, které tímto zákazníkům vzniknou.

11.9. Veškeré údaje o zajišťování víz a bezvízovém styku se vztahují pouze na občany ČR.

12. Odpovědnost účastníků zájezdu (zákazníků)

Zákazník je povinen:

12.1. uzavřít pojištění léčebných výloh na dobu zájezdu pokud toto pojištění není zahrnuto do ceny zájezdu,

12.2. dodržet místo nástupu, které uvedl v SOZ

12.3. předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že se účastní zájezdu osoba mladší 18 let bez jeho doprovodu. U osob mladších 15ti let pak zajistit doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu

12.4. v případě, že CK zajišťuje víza, poskytnout zástupci CK cestovní pas v termínu určeném CK

12.5. Zákazník plně odpovídá za následky vzniklé neplatností jeho cestovních dokladů či nedodržením vízových, devizových a jiných právních předpisů platných v navštívené zemi.

12.6. Zákazník se zavazuje, že se bude během zájezdu chovat v souladu s kulturními zvyklostmi navštívené země a jednat tak, aby nepoškozoval a negativně neovlivňoval přírodu a okolní prostředí.

12.7. Zákazník se zúčastňuje zájezdu, případně sportovního programu (např. raftingu, vodní turistiky, horské a vysokohorské turistiky, cyklistiky aj.) na vlastní odpovědnost, a to i v případě, že jsou na zájezdu přítomni sportovní instruktoři.

12.8. Průvodce či řidič jsou oprávněni vyloučit z přepravy i ze zájezdu nezpůsobilé účastníky (např. alkohol) bez nároku na náhradu.

V těchto případech se neúčast na programu nepovažuje za nenaplnění služeb ze strany CK.

12.9. Zákazník nese odpovědnost za svoji zdravotní přípravu na zájezd a její nedodržení není důvodem k odstoupení od SOZ. Případné informace o očkování, uvedené v materiálech CK, jsou pouze informačního charakteru.

12.10. Zákazník prohlašuje, že:
a. bude používat veškeré poskytnuté bezpečnostní vybavení
b. uhradí eventuální škodu, kterou způsobí v dopravním prostředku nebo
v ubytovacím aj. zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle SOZ;
c. se před a během sportovního programu zdrží požívání alkoholu a omamných látek;
d. souhlasí s použitím jeho osobních údajů (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.) uvedených v SOZ pro potřeby CK, a to výhradně za účelem pořádání zájezdu a zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu zákazníkovi, a dále pro potřeby pojišťovny poskytující zdravotní pojištění. Dále prohlašuje, že je zmocněn a tímto uděluje souhlas ve smyslu § 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb. i jménem dalších osob uvedených na SOZ.

13. Pojištění CK

13.1. CK je pojištěna pro případ úpadku dle podmínek zákona 159/1999Sb v platném znění. Informace o tomto pojištění obdrží zákazník při uzavírání SOZ.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Tyto VSP platí pro všechny zájezdy a služby zveřejněné v katalogu CK a na jejích webových stránkách. V případě nutnosti může CK aktualizovat tyto VSP zveřejněním na svých webových stránkách a tyto aktualizované podmínky budou platit pro SOZ uzavřené po datu zveřejnění.

14.2. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu založeném SOZ se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, zákonem č. 159/1999 Sb., zákonem č. 101/2001 o ochraně osobních údajů a dále Občanským zákoníkem, popř. dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném znění.

14.3. Vzájemný smluvní vztah mezi CK a dalšími cestovními kancelářemi, které zastupuje, se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.

14.4. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost Všeobecných smluvních podmínek a SOZ.

14.5. Smluvní strany prohlašují, že jsou obeznámeny s obsahem těchto VSP, které jsou nedílnou součástí SOZ a souhlas s nimi stvrzují podpisem na SOZ.

15. Platnost VSP a specifické podmínky

Tyto VSP platí od 1.12.2006 do doby jejich odvolání. Specifické úpravy VSP platné pro letecké zájezdy jsou k nahlédnutí v CK a budou předány zákazníkovi při objednání leteckého zájezdu.

   

© CK TRIP, s.r.o. 2024, design Marek Kotrouš, titulní foto MTB-GIGLACH-3095©Martin Huber, web VisionWorks

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím
Nastavení cookies