Jak se přihlásit na zájezd

JAK SE PŘIHLÁSIT 

Vzájemný smluvní vztah mezi CK a zákazníkem je upraven Všeobecnými a záručními podmínkami, které jsou součástí cestovní smlouvy a zákazník svým podpisem stvrzuje svůj souhlas s nimi. Ceny zájezdů jsou v Kč včetně DPH a zákonného pojištění proti úpadku CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.

K uzavření smluvního vztahu mezi CK a zákazníkem dojde po řádném vyplnění a podepsání cestovní smlouvy a složení zálohy zákazníkem. Složení zálohy bez sepsání cestovní smlouvy není považováno za uzavření smluvního vztahu a zákazník se nestává účastníkem zájezdu. 

1. REZERVACE:

Místo v zájezdu si můžete rezervovat osobně, telefonicky, on-line na www.ck-trip.cz nebo e-mailem. Ze strany CK budete uvědomeni o dalším postupu, obdržíte cestovní smlouvu včetně všeobecných podmínek a zároveň vám bude stanovena délka rezervace (u autobusových zájezdů zpravidla 10 dnů, u ubytování s vlastní dopravou dle sdělení z CK). Délka rezervace se zkracuje s blížícím se termínem odjezdu (termín sdělí CK). Pokud si zájezd rezervujete přes rezervační formulář na webových stránkách, přijde vám e-mailem automatická odpověď, která však neznamená potvrzení objednávky (POZOR! pokud je formulář chybně vyplněn, automatickou odpověď neobdržíte) následně budete e-mailem nebo telefonicky kontaktováni CK, bude Vám sděleno číslo rezervace a upřesněn další postup sepsání smlouvy a úhrady zájezdu.

 

2. UZAVŘENÍ CESTOVNÍ SMLOUVY:

době trvání rezervace je nutné uhradit zálohu (min. ve výši 50% celkové ceny, pokud vám nebude sděleno jinak), a to hotově, bankovním převodem či vkladem na bankovní účet uvedený na cestovní smlouvě a doručit CK řádně vyplněnou a podepsanou cestovní smlouvu. Pokud do odjezdu zbývá méně než 40 dnů, platí se plná cena zájezdu hned po uzavření cestovní smlouvy. V případě nárokování slevy informujte o tomto kancelář. Pokud CK neobdrží vyplněnou cestovní smlouvu a platbu do konce trvání rezervace, propadá místo do dalšího prodeje. Po obdržení cestovní smlouvy a zálohy vám CK potvrdí zařazení na zájezd vrácením kopie potvrzené cestovní smlouvy. Svým podpisem na cestovní smlouvě zároveň stvrzujete, že jste se seznámili se Všeobecnými cestovními podmínkami. Cestovní smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a razítkem CK. Doplatek zájezdu je nutné uhradit v době stanovené v časovém rozvrhu plateb na cestovní smlouvě (nejpozději 40 dnů před odjezdem). Výši doplatku a jeho termín je nutné si pohlídat, k doplatku nebudete ze strany CK již vyzváni. Pokud CK neobdrží doplatek do data vyznačeného na cestovní smlouvě, CK má právo nabídnout místo dalšímu zájemci a záloha propadá ve prospěch CK jako stornopoplatek.  

3. PLATBY:

Platbu je možno provést hotově v kanceláři CK v Jablonci nad Nisou či v Praze, bankovním převodem či vkladem na bankovní účet.

NOVINKA: Variabilní symbol = čtyřmístné ČÍSLO REZERVACE vygenerované programem. Je nutné jej uvádět přesně, jinak nelze vaši platbu přiřadit ke smlouvě, a tudíž riskujete propadnutí rezervace. U ubytování s vlastní dopravou vám bude vždy přidělen ze strany CK.

NOVINKA: Specifický symbol = kód zájezdu, u ubytování s vlastní dopravou se neuvádí.

Příklad: variabilní symbol 5996 = číslo vygenerované programem, specifický symbol 20101 = kód zájezdu. 

Variabilní a specifický symbol je vždy nutno pečlivě uvést! Pokud budou platby označeny chybným variabilním a specifickým symbolem, vystavujete se nebezpečí zrušení rezervace zájezdu z důvodu nemožnosti přidělení platby.

4. ODBAVENÍ ZÁJEZDU:

Nejpozději 7 dnů před odjezdem obdržíte způsobem uvedeným na cestovní smlouvě podrobné pokyny k odjezdu na zájezd (poštou, e-mailem). Cestovní pojištění Packet Trip obdržíte v autobuse (pokud bylo objednáno a zaplaceno). 

   

© CK TRIP, s.r.o. 2019, design Marek Kotrouš, titulní foto MTB-GIGLACH-3095©Martin Huber, web VisionWorks

Eshop zaměřený na prodej postelí, matrací, roštů a doplňků pro zdravý spánek.